Egyptische Parfumflesjes

Met de mond geblazen parfumflesje door een ambachtelijke glasblazer. Het wordt met de hand geschilderd in allerlei kleuren. Ook met decoraties van goud of zilver.

Geschiedenis:
De Egyptenaren begonnen al vroeg te werken met glas. Ze gebruikten een kleine hoeveelheid natuurlijke glas geproduceerd door vulkanische activiteit of door meteorietinslagen. Dit verwerkten ze in sieraden en voor decoratieve doeleinden. De Egyptenaren waren niet zozeer de uitvinder van het door de mens gemaakt glas, maar gebruikte wel al heel vroeg de techniek voor zichzelf.

Men zegt dat de eerste exemplaren van het door de mens gemaakte glas uit Mesopotamie kwam en voor Egypte waren dat de kralen uit het 3e millennium voor Christus. 
De eerste glazen vaten verschenen in het midden van het 2e millennium voor Christus, weer in Mesopotamie en Egypte. 

Het type parfumfles die we vandaag de dag zien in Egypte is meer een vorm van moderne kunst, dat sinds het begin van de 19e eeuw plaatsvond. De technieken worden nu van generatie op generatie, van vader op zoon doorgegeven. Dit komt, omdat dit voornamelijk een mannelijk beroep is.

De parfumflesjes zijn in grote getale te vinden op de beroemde Khan el-Khallili markt te vinden.

Hieronder leest u hoe de Egyptenaren de parfumflesjes maken:

Om deze mooie parfumflesjes te maken, worden er in de fabrieken eerst verschillende ontwerpen gemaakt. Most of these tubs are imported from Czechoslovakia and Germany.After considering a design, which is sometimes laid out on paper, but also sometimes in the artist's head, the artist chooses the best textured tube for his design.Na bestudering van een dergelijk ontwerp, die soms wordt omschreven op papier of in het hoofd van de ambachtsman zit, kiest hij de beste buisstructuur voor zijn ontwerp. Next he draws the design on the glass tube as a pattern so that the tub can be cut into pieces that fit his design.Vervolgens tekent hij het ontwerp op de glazen buis als een patroon.

 

 

The artist begins by firing the glass and shaping the various pieces of the perfume bottle.De ambachtsman begint met het verhitten van het glas en de vormgeving van de verschillende onderdelen van de parfumfles.In some instances, several artists may in fact work on the same perfume bottle each blowing a different part of the design. In sommige gevallen kunnen verschillende ambachtsmannen in feite het werk op hetzelfde parfumflesje doen, door ieder een ander deel van het ontwerp te blazen. The fire, which heats the glass to a very high temperature of 1000 C using pressurized oxygen,  makes the glass very flexible. Het vuur dat het glas onder een zeer hoge temperatuur van 1000 graden verhit, met behulp van zuurstof onder druk, zorgt ervoor dat het glas zeer flexibel wordt. Zodra dit punt bereikt is, is het glas bijna vAt this point, the glass is almost liquid.loeistof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van een aantal kleine instrumenten, wordt het glas steeds gedraaid, terwijl de ambachtsman lucht blaast waardoor het glas snel en nauwkeurig een exacte vorm bereikt van een parfumflesje.

Afterwards, another craftsman, with very different handicraft skills, takes over the bottle in order to engrave the shaped glass with designs.Later komt een andere ambachtsman, met zeer uiteenlopende ambachtelijke vaardigheden, aan bod. Hij gaat de gevormde glazen parfumfles graveren met diverse ontwerpen. Extra care is required in cutting into the strong but delicate glass. Extra zorg is nodig bij het snijden in het sterke, maar toch kwetsbare glas.

Typically, a third craftsman may apply coloring to the perfume bottle.Vervolgens komt een derde ambachtsman aan bod, hij zorgt voor de kleuring van de parfumfles. Most of the colors, with the exception of gold, are imported either from Germany or Turkey. De meeste van de kleuren, met uitzondering van het goud, zijn geïmporteerd uit Duitsland of wel Turkije. Some very beautiful effects may be applied, while solid colored bottles will be turned on a rotating wheel to distribute the colors smoothly and evenly without leaving marks or uneven streaks of color.Enkele zeer mooie effecten kunnen worden toegepast. Terwijl vast gekleurde flessen worden vastgezet op een draaiend wiel, waardoor de kleuren soepel en gelijkmatig worden verdeeld, zonder sporen na te laten of ongelijke strepen van kleur. Bottles with scenes or floral decorations are painted by hand.

Flessen met afbeeldingen of florale decoraties zijn met de hand beschilderd. On better bottles, gold will next be applied.Op de betere flessen, zal vervolgens goud worden toegepast. This is 12 ct liquid gold, which requires care in its application. Dit is 12 ct vloeibaar goud, dat vereist zorgvuldigheid in de toepassing ervan. Some bottles have gold colored paint and so are less expensive, but also inferior to and less brilliant than their counterparts painted with real gold.Sommige flessen hebben een goudkleurige verf en zijn dus minder duur.

 

Nadat het kleuren en het met de hand schilderen voltooid is, worden de flessen in een oven met een temperatuur van 500-650 graden voor ongeveer een half uur gebakken. Op deze manier zal de kleur blijvend op het glas zitten. Grotere flessen gaan een paar uur in de oven, voordat de kleur is ingesteld. Only after this firing do all the decorative effects become visible. Pas na dit bakken zullen alle decoratieve effecten zichtbaar worden. After the bottles are removed from the oven, they need to be left out to cool.  This is the last step before they are sent to the stores to be presented for sale. Nadat de flessen zijn verwijderd uit de oven, moeten ze worden weggezet om af te koelen. Dit is de laatste stap, voordat ze worden verzonden naar de winkels en te koop worden aangeboden.

These beautiful bottles come in a variety shapes, colors, and sizes, from the very small to extra large. We may find perfume bottles in abstract designs, or in the shape of many physical objects such as a variety of animals.Deze mooie parfumflessen komen voor in een verscheidenheid van vormen, kleuren en maten, van zeer klein tot extra groot. We kunnen parfumflesjes in abstracte ontwerpen ontdekken, of in de vorm van vele fysieke objecten, zoals een verscheidenheid aan dieren. There is also, it seems, an infinite variety of stoppers from simple tear drop shapes to intricate fish and birds.Er is ook, zo lijkt het, een oneindige variatie aan stoppen van een simpele traan tot stoppen die zijn gevormd van ingewikkelde vissen en vogels. However, other glass objects made in the same manner are also available, such as candlestick holders and oil burners. Echter, andere glazen voorwerpen die op dezelfde manier zijn gecreëerd zijn ook beschikbaar, zoals de kandelaars en oliebranders. 

 Terug naar de parfumflesjes artikelen